Condicions generals d’ús del Portal www.cienciaenelbarrio.es

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) l’informa que l’accés i ús de la pàgina web www.cienciaenelbarrio.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d’ara endavant, conjuntament denominats com el Portal) estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts poguessin precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals addicionals.

El CSIC es reserva el dret a fer canvis en el Portal sense previ avís, a fi d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts o el disseny. Pel fet que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts presentats. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, per la qual cosa li convidem que revisi aquests termes quan visiti de nou el Portal.

El CSIC no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes en www.cienciaenelbarrio.es en relació amb l’adopció de decisions sobre l’inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquesta web no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l’Administració Pública, no assumint cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l’Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en aquest, pertanyen al CSIC o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Els continguts d’aquesta web poden copiar-se, adaptar-se i distribuir-se en qualsevol mitjà o format d’acord amb la llicència Creative Commons BY-*NC-SA 4.0. Sota els següents termes:

  • Atribució. Farà falta reconèixer l’autoria amb el següent crèdit: Ciència al Barri (CSIC).
  • No comercial. No pot utilitzar el material amb finalitats comercials.
  • Compartir igual. Si remescla, transforma o desenvolupa el material, ha de distribuir les seves contribucions sota la mateixa llicència que l’original.

Sense restriccions addicionals: no pot aplicar termes legals o mesures tecnològiques que restringeixin legalment a uns altres de fer qualsevol cosa que la llicència permeti.

Avisos:

  • No ha de complir amb la llicència per a elements del material de domini públic o on el seu ús estigui permès per una excepció o limitació aplicable.
  • No s’atorguen garanties. És possible que la llicència no li atorgui tots els permisos necessaris per al seu ús previst. Per exemple, altres drets com a publicitat, privacitat o drets morals poden limitar la forma en què usa el material.

El CSIC declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques.

Links o enllaços

  • Els/les usuaris/as que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i la de Ciència al Barri hauran de tenir en compte el següent:
  • L’establiment de l’enllaç no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre el CSIC i el propietari de la pàgina web, ni l’acceptació i aprovació per part del CSIC dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el CSIC ha autoritzat expressament l’enllaç, ni que ha supervisat o assumit els continguts i serveis oferts o llocs a disposició en aquesta pàgina web.
  • El CSIC no es responsabilitza, de cap manera, ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’enllaç pugui oferir. El/la usuari/a assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que es poguessin derivar de l’accés a la pàgina web de l’enllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al CSIC, excepte aquells signes que formin part del mateix enllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a drets de tercers.

‘Frames’

El CSIC prohibeix expressament la realització de framings o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

Privacitat

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals recaptades a través d’aquesta web té com a finalitat la gestió del servei sol·licitat per el/la usuari/a, així com el seguiment de consultes plantejades. La base legal del tractament és el consentiment de l’afectat o afectada i la seva necessitat per al desenvolupament de les funcions i missions públiques pròpies del CSIC, que és el responsable del tractament. No resulta possible realitzar una previsió dels terminis de supressió que estaran en funció del supòsit i servei sol·licitat.

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i legislació concordant, el CSIC es compromet al compliment de l’obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat després de la realització de les anàlisis de riscos corresponents, especialment, d’acord amb la Disposició addicional primera de la LOPDGDD, les mesures de seguretat que corresponguin de les previstes en l’Esquema Nacional de Seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El/la usuari/a podrà exercir en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació o portabilitat dirigint-se per escrit a la Secretaria General del CSIC en l’adreça C/Serrano 117, 28006 MADRID (Espanya) acompanyant fotocòpia de DNI o mitjançant el Registre Electrònic del CSIC situat en la seva Seu Electrònica, per al que haurà de disposar de certificat electrònic reconegut. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades del CSIC a través del correu delegadoprotecciondatos@csic.es

El CSIC es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, el CSIC anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que es consideri necessari, l’acceptació d’aquests.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el CSIC i el/la usuari/a acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’usuari o usuària, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol.